Millorem el retorn de les inversions en R+D

Dades obertes

Dades obertes o canvi cultural?

Les dades obertes són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics i privats que es posen a disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda. Aquestes dades tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

Tots els agents implicats en l’àmbit de les dades obertes defineixen el període actual com la quarta revolució industrial, una revolució que està transformant tots els aspectes de la nostra vida, com produïm, com consumim, com ens comuniquem, etc. Les dades que generem les administracions públiques, les empreses i la ciutadania creixen exponencialment dia rere dia i, per tant, és absolutament necessari trobar sistemes que ens permetin refinar, tractar i analitzar aquestes dades perquè es converteixen en dades útils, només d’aquesta manera podran aportar valor en qualsevol dels nostres àmbits.

En general, l’obertura de dades de les administracions públiques sassocia automàticament al retiment de comptes i la transparència de l’acció de Govern, i hi ha poca consciència sobre el potencial que suposa la reutilització d’aquestes dades en el sector privat, especialment, en les petites empreses. Es pot dir que el valor que pot aportar la utilització d’aquestes dades per a les empreses encara està per explorar i explotar, però, sens dubte, l’economia de dades està provocant el sorgiment de nous models de negoci, que estan reconfigurant l’estructura de molts mercats i sectors productius, que poden augmentar la seva eficiència productiva i millorar la distribució de béns i serveis. La innovació i la transparència associades a l’ús de les dades obertes estan fomentant un canvi d’organització i orientació dels negocis tradicionals.

Són moltes les oportunitats empresarials que pot suposar la integració de l’anàlisi i creuament de dades en la gestió de les petites empreses. Ens trobem en una nova era d’accés, d’innovació i transparència, on l’ús de dades ja no és ni una opció ni un projecte puntual, sinó una activitat que s’ha d’integrar en el dia a dia, i no des d’un punt vista tecnològic sinó des d’un punt de vista conceptual i cultural, de manera de fer, de treballar, de comunicar i de difondre els nostres serveis. En definitiva, un canvi cap a una cultura de dades en la nostra economia i la nostra producció.

 

L’ús de les dades obertes afavoreix el creixement de les empreses?

Les empreses que ja han fet aquest pas han augmentat la seva productivitat, com demostren els estudis del Research Institut of the Finish Economy, que constata que les pimes finlandeses amb accés a la dada oberta van créixer un 15% més que aquelles que no el tenien.

 

I què és el que afavoreix aquest creixement?

Doncs tenir dades fiables i comparables sobre els resultats de les estratègies de negoci, conèixer què està passant al voltant dels nostres clients, en temps real, segmentar-los i adaptar els productes i serveis a les seves necessitats. Per tant, l’ús i tractament de les dades ens permeten prendre millors decisions, fer previsions de futur centrades en evidències i no en intuïcions, transformar les dades obertes en coneixement i serveis, crear productes i/o serveis nous, innovadors i disruptius i explorar noves vies per a començar un nou negoci.

I, en concret, què aporta aquesta integració del tractament de dades en el negoci de les petites empreses? Doncs agilitat en la resposta a les necessitats del mercat, innovació, rendibilitat, objectivitat a l’hora de prendre decisions…

 

Dades obertes a la Generalitat de Catalunya

En aquest sentit, la Secretaria de Transparència i Govern Obert es fixa uns objectius molt clars adreçats a fomentar la generació de valor social a través de l’ús de dades obertes, mitjançant l’obertura de dades públiques per apropar-les a la ciutadania i el foment i la formació en l’ús d’aquestes dades.

El Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya incorpora el catàleg de dades obertes de la Generalitat, que no només mostra dades d’interès públic de la mateixa Generalitat i la resta d’administracions catalanes, sinó de tot el país, que poden procedir tant de fonts públiques com privades.

Els conjunts de dades que trobareu al catàleg de dades obertes comprenen tot tipus de sector i formats, des de dades estadístiques fins a imatges via satèl·lit, totes elles de lliure accés.

A dia d’avui, els conjunts de dades més útils per les empreses estan relacionats amb el sector governamental i públic, l’economia, els transport i les ciutats, les dades geolocalitzades i les dades sociològiques.

 

Què es pot fer amb dades obertes?

Les dades obertes es poden utilitzar per a qualsevol tipus de finalitat: per exemple, faciliten consultar informació sobre diferents temàtiques i construir aplicacions, en especial programari i formes de visualització, que utilitzen la informació lliure com a font. També són una font important de dades objectives per a estudis i treballs d’investigació de l’àmbit acadèmic.

Entre d’altres usos, es poden realitzar estudis estadístics socioeconòmics, que a posteriori seran utilitzats per moltes empreses amb propòsits d’anàlisi de mercats i avaluació de risc comercial, màrqueting i vendes.

Els periodistes de dades utilitzen les dades obertes com a matèria primera en comptes d’altres fonts d’informació, i treballen en l’anàlisi crítica de la informació, amb l’objectiu d’oferir representacions de la informació comprensibles i molt intuïtives.

 

Com a petita empresa, com puc treure profit d’aquestes dades?

Combinar les dades pròpies amb les dades obertes públiques constitueix un actiu estratègic molt valuós per a qualsevol empresa, tenint en compte que les dades públiques contenen en la majoria dels casos georeferenciació i, en alguns, informació de gènere, que ens permet conèixer l’entorn i les preferències dels nostres clients potencials.

Tot plegat, dóna una infinitat d’oportunitats de negoci per a les nostres pimes, que es complementa amb un seguit d’iniciatives destinades a capacitar-les per a utilitzar-les. Existeixen des de projectes europeus fins a incubadores com Odine, per connectar les pimes i la innovació en dades.

Molt interessant també és la possibilitat de detectar nous mercats, nous productes o serveis, i al mateix temps noves ocupacions i nous perfils laborals, sobretot perfils especialitzats que sàpiguen quines dades calen, on es poden trobar o demanar i analitzar i combinar per convertir-les en coneixement, cosa que, al cap i a la fi, revertirà en un augment d’eficiència i de rendibilitat.

Tot això permet treballar des de la perspectiva de client, si coneixem millor el nostre client, poden oferir uns productes més adequats a la demanda real.

Per posar un exemple pràctic d’ús, que de vegades passa desapercebut per la seva senzillesa, el fet que totes les dades relacionades amb la contractació pública siguin accessibles en format obert, mitjançant el Registre públic de contractes, permet a les petites empreses conèixer la demanda de les administracions públiques i, per tant, quins productes i serveis són objecte de licitació, de manera que poden adaptar millor la seva producció a aquestes necessitats.

Al mateix temps, aquest Registre permet conèixer quines empreses està contractant l’administració, quines característiques tenen i quins criteris de valoració es tenen en compte.

Com a administració, som conscients que tot just encetem un camí i que queda molta feina per fer, però tenim clar que el nostre objectiu és generar un cercle on l’increment de l’ús de la dada oberta estimuli la publicació de nous conjunts de dades. És per això que treballem per aconseguir canals de comunicació fluids que ens permetin detectar les necessitats d’obertura i prioritzar en funció de les que generin més valor a la societat i a l’economia. En aquest sentit, el treball en xarxa i la col·laboració mútua són imprescindibles, i us encoratgem a visitar el nostre Portal de dades obertes, participar-hi de manera proactiva i sol·licitar l’obertura de dades que encara no estiguin disponibles.

 

 

Àngels Vidal i Juanola

GenCat Transparencia

Àngels Vidal i Juanola · Responsable Tècnica de Publicitat Activa i Dades Obertes

vidaljuanola@gencat.cat · +93 887 64 38

Loha Hashimy

KIM

Loha Hashimy · Project Manager

loha@kimglobal.com · +34 93 266 71 38

Antoni Paz

KIM

Antoni Paz · Executive Director

apaz@kimglobal.com · +34 93 266 71 38

Knowledge Innovation Market - KIM