Millorem el retorn de les inversions en R+D

KIM's RECIPES

KIM’s RECIPES

Qüestions fonamentals en la valoració econòmica d’intangibles

Target
Empresaris, emprenedors, PIMEs, Start-ups, centres tecnològics, centres de recerca, universitats
Tiempo
2-3 min.
Ingredientes
Valoración, Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Patentes, Derecho.

Per què vols dur a terme la valoració?

El per què definirà el mètode de càlcul. Un objectiu de tota companyia ha de ser obtenir el major retorn possible de la seva propietat industrial, i les estratègies per aconseguir-ho poden anar des de la llicència a tercers (que és habitual en universitats o centres de recerca) o l’explotació directa dels mateixos. S’ha de tenir en compte que estratègies diferents originaran valors diferents per a un mateix actiu, el que ha de considerar a l’hora de triar un mètode de valoració o un altre. Els motius poden ser Interns (anàlisi o actualització de la cartera de drets de propietat industrial, planificació de l’estratègia corporativa, gestió del coneixement de l’organització …) o externs (compravenda de tecnologies, transferència entre empreses, establiment d’aliances o aliances d’empreses, fusions i adquisicions, informació a socis / accionistes de l’empresa, procediments legals o liquidació de l’empresa).
 

Qui és el destinatari de la valoració?

El destinatari de la valoració pot ser des de la pròpia direcció de l’empresa, un soci o accionista, un inversor, una entitat financera o un potencial comprador, però s’ha de considerar que el valor que finalment s’atorgui als drets de propietat industrial dependrà en gran mesura de qui sigui el destinatari final dels mateixos. Les decisions que es prenguin en base al resultat de la valoració seran, amb tota probabilitat, de caràcter estratègic, i serviran per determinar quins drets de propietat industrial es compren, venen o llicencien, o se sol·liciten, mantenen o abandonen.
 

Quins drets vas a valorar?

Els drets de propietat industrial poden comprendre des d’una patent o un model d’utilitat, fins a un disseny o una marca comercial, i poden ser valorats individualment o en combinació amb altres. Així, alguns drets tindran més valor si es consideren conjuntament (per exemple, quan això permeti garantir la llibertat d’operació) però també pot donar-se la situació inversa. De la mateixa manera, alguns drets poden tenir més valor combinats amb altres actius, no necessàriament intangibles. El coneixement en profunditat del negoci associat a aquests drets és essencial per prendre la decisió sobre aquest punt.
 

Són els drets prou sòlids?

El concepte de auditoria preventiva és molt ampli, i pot ser realitzada des de múltiples perspectives i amb més o menys profunditat. Encara que pot resultar costosa, una bona auditoria preventiva permet anticipar problemes i, en conseqüència, estalviar temps, diners i perjudicis. Per això, pel que fa a la valoració de drets de propietat industrial, és més que convenient realitzar almenys una petita auditoria preventiva, de caràcter preliminar si es vol, però que determini almenys l’abast, les oportunitats i les limitacions dels drets, així com revelar possibles deficiències o dificultats per fer-los efectius. És a dir, has d’assegurar que els drets de propietat industrial objecte de la valoració són prou sòlids i permeten implementar l’aplicació (producte, servei, etc.) per a la qual estan concebuts.
 

De quins recursos humans i econòmics disposes per dur a terme la valoració?

Hi ha empreses que compten amb els recursos necessaris (departaments especialitzats i professionals amb experiència) per dur a terme la valoració elles mateixes, tot i que no és el més freqüent. Si ets un emprenedor o mitjà empresari, o fins i tot una universitat o centre de recerca, és probable (i convenient) que necessitis recórrer a experts externs. Igual que en el cas de la due diligence, comptar amb una entitat o expert independent dóna més credibilitat a la valoració. Encara que això no impliqui necessàriament un resultat més precís, és un aspecte a tenir en compte depenent de a qui estigui destinada la valoració. D’altra banda, en funció de l’objectiu de la valoració i de la transcendència de les decisions estratègiques que es prendran com a conseqüència de la mateixa, hauràs de determinar els recursos que li dediques. No oblidis que la valoració és una eina que, en última instància, t’ha d’ajudar a definir la millor estratègia per a la teva empresa.
 

Quin mètode de valoració has d’usar?

En termes generals, KIM proposa dos tipus de mètodes de valoració de drets de propietat industrial: els mètodes qualitatius i els mètodes quantitatius. Els qualitatius donen, basant-se diferents criteris, una puntuació (score) dels drets de propietat industrial. S’utilitzen habitualment amb finalitats d’anàlisi interna i de gestió del coneixement. Per exemple, per avaluar i prioritzar els actius que composen la cartera de drets de propietat industrial, identificar quins són els més valuosos i, arribat el cas, descartar els que ho són menys. Es poden utilitzar també en el marc de negociacions comercials, per comparar diferents actius i en combinació amb mètodes quantitatius. Per contra, els mètodes quantitatius donen una aproximació del valor monetari dels drets de propietat industrial: s’utilitzen quan volem donar un valor o preu (que no és el mateix) als nostres drets de propietat industrial. Hi ha múltiples mètodes quantitatius, que es poden classificar en funció de si la valoració es porta a terme des de la perspectiva:

  1. dels costos que han suposat aquests drets de propietat industrial,
  2. dels ingressos que han generat o que podrien generar,
  3. o del mercat al qual es dirigeixen.

Com és d’esperar, una combinació de diferents mètodes adaptada a les nostres necessitats i objectius serà la millor elecció.

Autor de la Recipe

Oriol Jimeno

Oriol Jimeno · Project Manager

ojimeno@kimglobal.com · +34 93 266 71 38

Knowledge Innovation Market - KIM